සිංහල English (United Kingdom)
சுவசரிய (Healthnet)
நீங்கள் இருப்பது இங்கே : முகப்பு SMS

குறுகிய தகவல் சேவை [SMS]

உங்களுக்கு எங்கள் நிபுணர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆலோசனையாளர்களின் மூலம் உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளையும் குறுகிய தகவல் சேவை மூலம் கீழ் காணப்படும் இலக்கத்திற்கு அனுப்பலாம்.

+94 714 566 886

 

எம்மை தொடர்பு கொள்ள