සිංහල English (United Kingdom)
சுவசரிய (Healthnet)
நீங்கள் இருப்பது இங்கே : முகப்பு மறுப்பு

மறுப்பு

இந்த இணையதளம் மற்றும் தொலைபேசி  அழைப்பு  நிலையத்தினால் கொடுக்கப்படும்   மறுமொழிகள் [chat, மின்னஞ்சல், forum, ஸ்கைப்(skype ), தொலைபேசி , sms ] தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே .

இந்த இணையதளத்தின் மூலமும் தொலைபேசியிலும் கொடுக்கப்படும்  விடயங்களை  உபயோகித்து  சுகாதாரக் கல்விப் பணியகத்துடன்   வேறு எந்தத் தொடர்புகளையும் ஏற்படுத்தவோ வேறு எந்தக் குறிப்பிட்ட விடயத்திலும் ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளவோ முடியாதென்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் .

இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள விடயங்களை வாசிப்பதன் மூலம் மட்டும் அல்லது தளத்திலும் தொலைபேசியிலும் கொடுக்கப்படும் மறுமொழிகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு  குறிப்பிட்ட விடயங்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும்  சரியான மருத்துவ ,சட்ட அல்லது நிபுணத்துவ ஆலோசனை பெறாமல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டாம் .

உங்களுக்கு எதாவது நோய்கள் இருப்பதாக நீங்கள் கருதினால் உடனடியாக  மருத்துவ உதவியை  நாட  வேண்டும் .இந்த இணையத்தளத்தில் வழங்கப்படும் தகவல்களை  மட்டும் கொண்டு நீங்கள் மருத்துவ உதவியை தாமதிக்கவோ  மருத்துவ ஆலோசனைகளை அவமதிக்கவோ சிகிச்சையை நிறுத்தவோ முடியாது .

 

எம்மை தொடர்பு கொள்ள